อบรม คปอ ออนไลน์ดีไหม เป็นอย่างไร มีคำตอบ

อบรม คปอ ออนไลน์ดีไหม เป็นอย่างไร มีคำตอบ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ ซึ่งกฎกระทรวงได้หนดมาตรฐานการบริหารจัดการ และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549 โดยบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการ ทำเหมืองแร่ ถ่านหิน ปิโตเลียมหรือปิโตรเคมี การผลิต การซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง การขนส่งคน ขนส่งสินค้า สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน สถานทดสอบทางกายภาพ สถานบันเทิง กีฬา ฯลฯ ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีการจัดตั้ง คปอ ปัจจุบันมีหน่วยงานรับจัดอบรม คปอ ออนไลน์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้มากพอสมควร

สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดอบรม คปอ ออนไลน์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อการันตีความน่าเชื่อถือ สำหรับการอบรม คปอ ออนไลน์ แต่ละสถาบันมักจะอบรมผ่านโปรแกรมซูม หรือ แอปพลิเคชัน ZOOM ที่มีเสถียรภาพสูง มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD เพื่อสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ตามหลักสูตรการอบรม คปอ ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรม คปอ ออนไลน์ หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ออนไลน์ อบรมตามหลักสูตรครบทั้ง 12 ชั่วโมง จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หลักการอบรมเสร็จเรียบร้อยด้วย ทางหน่วยงานที่อบรม คปอ จะมีการมอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นๆ ได้ผ่านการอบรม คปอ ตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การอบรม คปอ ออนไลน์ ไม่ใช่แค่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมเพียงอย่างเดียว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือไม่รวมกลุ่มกัน ดังนั้น การอบรม คปอ ออนไลน์ หรือแม้แต่การเรียนการสอน การประชุม การจัดสัมมนาต่างๆ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้การอบรมออนไลน์แทน เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพ

กลับมาต่อกันที่เรื่องของ คปอ  การอบรม คปอ มีวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกจ้าง และให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่อให้นายจ้างเอง สามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการอบรม คปอ ได้ ต้องเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม คปอ ด้วย

เราจะขอเน้นย้ำอีกสักครั้งว่า การอบรม คปอ ออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเลือกหน่วยงานจัดอบรมที่เชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ด้วย การอบรม คปอ มีด้วยกัน 3 หมวดวิชา ได้แก่ การบริหารงานของ คปอ เพื่อการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดหมู่สุดท้าย ก็คือ บทบาทหน้าที่ของ คปอ โดยในแต่หมวดหมู่ ก็จะมีรายละเอียดที่ยิบย่อยลงไปอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published.